Iedereen

1.7 Onze samenwerking met het CLB

Onze school wordt begeleid door:                                              
Vrij CLB Roeselare                           
Kattenstraat 65                                                                                
8800 Roeselare                                
                                              
Telefoon:         051 25 98 50
                                              
Fax:                 051 24 34 88
                                              
Epost :            roeselare@clb-net.be
                                              
Website :       
www.clbroeselare.be
               

- Openingsuren:     Dagelijks van 09.00 –12.00 uur en        14.00 - 16.30 uur                                              
uitgezonderd op dinsdagnamiddag
  

De CLB-medewerkers verbonden aan de school zijn :

 • Els Houtteman, psycho-pedagogisch consulent 

051/259.831 - els.houtteman@roeselare.clb-net.beWerkt iedere dag, behalve op vrijdagnamiddag. 

 • Vera Vervelghe, maatschappelijk werker 

051/259.855 – vera.vervelghe@roeselare.clb-net.be Werkt iedere dag, behalve op vrijdagnamiddag. 

 • Ann Dewyspelaere, arts

051/259.845 - ann.dewyspelaere@roeselare.clb-net.beWerkt op maandag van de pare weken, dinsdag en donderdag. 

 • Ilse Bossuyt, paramedisch werker 

051/259.869 – ilse.bossuyt@roeselare.clb-net.be Werkt op maandag, dinsdag en donderdagvoormiddag.  

De relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht mee te werken aan het welzijn van leerlingen. De begeleiding van leerlingen gebeurt op vier domeinen:

 • Leren en studeren
 • Onderwijsloopbaan
 • Preventieve gezondheidszorg
 • Psychisch en sociaal functioneren

 De school en het CLB hebben samen een beleidscontract opgesteld.Hierin zijn de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd.De ouders zijn daarover via de schoolraad geraadpleegd. Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders zelf kunnen met hun vragen bij het CLB terecht.Het CLB werkt gratis en is gebonden door het beroepsgeheim. Als de school aan het CLB een (zorg)vraag voorlegt, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen.De begeleiding wordt opgestart wanneer de ouders (voor leerlingen jonger dan 12 jaar) of de leerling zelf (voor leerlingen vanaf 12 jaar) daarmee akkoord gaan.Leerlingen vanaf 12 jaar zouden, volgens de wet, voldoende vaardig moeten zijn om zelfstandig te kunnen beslissen. Anders wordt de beslissing aan de ouders gevraagd. Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:

 • De begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen (spijbelen)
 • Medische onderzoeken voor de hele klas
 • Gezondheidsmaatregelen ter voorkoming van besmettelijke ziekten

 Ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht medisch onderzoek door een bepaalde arts van het CLB.Dit gebeurt via een aangetekend schrijven aan de directeur van het CLB.De persoon, die verzet aantekent, laat het verplichte medisch onderzoek dan binnen een termijn van 90 dagen uitvoeren. Hiervoor zijn drie mogelijkheden:

 • Door een andere arts van hetzelfde CLB
 • Door een arts van een ander CLB
 • Door een arts, buiten het CLB om, die over de juiste bekwaamheidsbewijzen beschikt. De kosten van dit onderzoek vallen ten laste van de ouders.

  Bij schoolverandering kan een leerling ook uit het werkgebied van een ander CLB komen. Dan wordt, tien dagen na de start in de nieuwe school, het volledige leerlingendossier door het vorige CLB bezorgd aan het Vrij CLB van Roeselare.De ouders of de leerling hoeven daar zelf niets voor te doen.Verzet kan aangetekend worden door de ouders (bij een leerling jonger dan 12 jaar) of de leerling (vanaf 12 jaar, die vaardig genoeg is om zo’n beslissing zelfstandig te nemen).Dit gebeurt schriftelijk, binnen een termijn van tien dagen na de start in de nieuwe school, bij het CLB dat de vorige school begeleidt.Het adres van het vorige CLB kan opgevraagd worden bij het Vrij CLB van Roeselare. Zelfs wanneer verzet wordt aangetekend, zullen de wettelijk verplichte gegevens aan het Vrij CLB van Roeselare bezorgd worden.Dit zijn volgende gegevens: naam, adres, geboortedatum, gegevens over medische onderzoeken en gegevens over spijbelproblemen. Bij vragen kan u steeds contact opnemen met het Vrij CLB van Roeselare. 

1.5 Schoolraad

Bevoegdheden
De schoolraad heeft informatierecht over
alle materies die een weerslag hebben op het algemene schoolleven.

De schoolraad heeft adviesbevoegdheid over:
de algemene organisatie en werking van de school;
de planificatie van de school;de algemene criteria inzake begeleiding en evaluatie van de leerlingen.

De schoolraad heeft overlegbevoegdheid over:
de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket;
de vaststelling en de wijziging van het schoolreglement;
het leerlingenvervoer door de inrichtende macht ingericht;
de veiligheid en de gezondheid van de leerlingen. 

 

1.2 schooluren

 

TERUG naar INHOUD 

1.2.1 Openingsuren
Voormiddag:  08.30 uur - 11.40 uur - woensdag tot 11.15 uur
Namiddag:     13.20 uur - 16.05 uur - vrijdag tot 15.00 uur

Voor de Tulpenstraat
De schoolpoort gaat open : - 's morgens om 08.15 uur
                                        - ‘s middags om 13.05 uur
Wie 's morgens vroeger naar school moet (wegens werk ouders) , komt naar de Seringenstraat waar de rij om 08.10 uur vertrekt. (Gratis opvang vanaf 08.00 uur)
Wie 's middags vroeger naar school moet (omdat ouders werken), verwittigt de klastitularis of de directeur.
Kinderen die toch vroeger aan de schoolpoort staan (en spelen!) staan tot 08.15 uur of 13.05 uur onder de volledige verantwoordelijkheid van de ouders!
Indien leerkrachten vóór 8.15 uur of 13.05 uur op school aankomen dan is dat niet om de poort te openen en de leerlingen te bewaken, maar om in hun klas nog een of ander klaar te zetten.

Voor de Seringenstraat
Ook hier gaat de poort 's middags pas open om 13.05 uur.
Wie 's middags vroeger naar school komt (omdat ouders werken) verwittigt de klastitularis of de directeur.
Ouders die hun kind(eren) komen afhalen, wachten buiten tot de poort geopend wordt (om 11.30 uur en 16.00 uur).

Middagpauze 
Bij het begin van het schooljaar krijgt uw kind een brief mee waarop u een keuze kunt maken voor warm middageten.
1.elke middag (niet woensdag)
2.één of meerdere vaste dagen per week
3.
afwisselend 1 week op school eten, 1 week niet.
Alleen bij het begin van een nieuw trimester + om serieuze redenen wordt hiervan afgeweken.Ouders worden verzocht om vooraf te melden als een kind om medische redenen bepaalde voedselproducten niet mag eten.

Voor- en naschoolse opvang
Alle opvang voor en na  school gebeurt in de  Seringenstraat (ook voor de leerlingen van de Tulpenstraat):
's morgens vanaf 07.00 uur
's avonds tot 18.30 uur
woensdagmiddag tot 12.30 uur.

Op woensdagnamiddag en op snipperdagen wordt de opvang verzorgd door de Stad Roeselare ("De Speelvogel").
Er is avondstudie op maandag, dinsdag en donderdag in de Seringenstraat tot 16.50 uur voor leerlingen van het 2de en 3de leerjaar en in de Tulpenstraat  tot 17.00 uur voor het 4de t.e.m. 6de leerjaar. De leerlingen van de Tulpenstraat die nog in de avondopvang (Seringenstraat) blijven na 17.00 uur worden naar de Seringenstraat begeleid met een rij.
De leerlingen van het eerste leerjaar worden opgevangen bij de kleuters, gezien zij toch weinig of geen huiswerk hebben en ook gezien spelen voor hen nog zeer belangrijk is.  Pas vanaf de tweede helft van het schooljaar krijgen zij de kans om eerst hun taakjes af te werken in de studie vooraleer ze naar de kleuters gaan om nog wat te spelen.
De leerlingen dienen te betalen vanaf het moment dat de studie begint.
Indien mogelijk wil pas dan uw zoon/dochter komen ophalen op het einde van de studie.
Wanneer u uw kind komt ophalen tijdens de studie, wordt u verzocht dit zonder storen te doen.

Wegwijs door deze website

Onze (nieuwe) website wil vooral een dynamische website zijn. Als u de website opent, krijgt u op de startpagina altijd het laatste nieuws: nieuwe foto's in het fotoalbum, een nieuw item in de etalage, een belangrijke melding op de schoolkalender, ... Als regelmatige gebruiker hoeft u dus niet veel meer te navigeren. 

Deze website is opgebouwd uit 4 blokken: de kop bovenaan, een linker-, midden- en rechterblok.

KOP
In de kop is linksboven een navigatiescherm opgenomen dat vooral voor gasten bedoeld is. U kan er
- steeds terug naar de startpagina
- kennis maken met onze school
- onze contactgegevens raadplegen en een mail sturen onder contact. Let wel: voor een mail aan de schooldirectie kies je 'contact met de school ', voor een mail aan onze ict-coördinator en webmeester kies je 'website feedback' onder Categorie.

LINKERBLOK
Onder MENU in het linkerblok kunt u verder grasduinen in
- het fotoalbum van dit schooljaar
- onder MOS worden alle artikels i.v.m. milieuzorg op school gebundeld
- de etalage met grotere realisaties in dit of voorbije schooljaren
- ICT-informatie
- de contactgegevens van ons korps, de klasfoto's, agenda, nieuwsbrieven, verslagen van de leerlingenraad of chatten onder de gebruikerstoegang
-
het forum met vragen en antwoorden i.v.m. (informatie op) deze website
- het gastenboek
- In de Tulpenstraat zijn zonnepanelen geïnstalleerd. Bij Opbrengst zonnepanelen kan je de productie van groene stroom 'live' volgen
Het spreekt voor zich dat de gebruikerstoegang alleen toegankelijk is voor personeel, ouders en leerlingen met gebruikersnaam en paswoord. Deze kunnen aangevraagd worden onderaan in het linkerblok. Klik hier om het stappenplan te lezen.

Het navigatiescherm onder uw gebruikersnaam is voor het beheer van de website bedoeld.

RECHTERBLOK
Bovenaan vindt u een zoekvenster dat het zoeken naar informatie moet vergemakkelijken.

Onder ouder kan u inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief. Dit kan alleen als u geregistreerd bent als gebruiker. Op het moment dat u hebt ingeschreven, ontvangt u de nieuwsbrief niet meer afgedrukt maar uitsluitend digitaal. De knop is dan veranderd in 'uitschrijven'. Als u daarop klikt, ontvangt u geen mail meer i.v.m. de nieuwsbrief.

Met Syndiciatie kan u wijzigingen op de website laten melden in o.a. Google.

Om de communicatie tussen school en ouders nog beter te maken, hebben we onze website gekoppeld aan een Facebookpagina.  Elke mededeling die gepost wordt op deze website, krijg je nu ook te zien op Facebook.   Wil je dit bericht ook onmiddellijk zien in jouw Facebook, volg dan dit stappenplan:

 1. Zorg dat je ingelogd bent met jouw Facebookaccount.
 2. Klik op de banner rechtsboven van deze pagina.
 3. Klik op de Vind ik leuk-knop  rechtsboven.
 4. Vanaf nu verschijnen alle schoolberichten in jouw Facebook.
 5. Omgekeerd is dit NIET het geval.  Jouw berichten zijn NIET te zien op de Facebookpagina van school.  

 

MIDDENBLOK
Hier komt uw gevraagde pagina.

Veel surfplezier. Mocht u toch nog met vragen zitten, dan kan u deze op het forum plaatsen. 

Downloads

Met Hot Potatoes kan je zelf verschillende oefeningen maken, zoals invuloefening, meerkeuzevragen of een kruiswoordraadsel.  Op die manier kan je de leerstof op een creatieve manier leren.
Download

Maak je mindmaps op de computer met Freemind.
Download

Met Open Office heb je een volwaardig kantoorpakket, met tekstverwerker, rekenblad, database en een presentatieprogramma.
Download

Om PDF-bestanden te kunnen lezen, heb je speciale software nodig. Foxit doet dit bijzonder snel, hoewel het programma bijzonder klein is.
Download

 

Links

IDP

login voor IDP-proef: klik HIER 

 

 

ZOEKEN OP HET NET

Google www.google.be
Zoek het eens op  http://users.skynet.be/zoekheteensop
Wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
Wikikids www.wikikids.nl
Netwijs www.netwijs.nl
Davindi http://davindi.kennisnet.nl
Breinstein www.fontys.nl/breinstein/Digitheek.asp
De digitale werkstukkenkast www.dwk.nl
Onderwerpen A-Z www.jeugdbieb.nl/trefwoord.php?TW=A
Look4 www.look4.be
Van Dale woordenboek www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek

DENKSPELLETJES

1. Reflections http://server.anywize.net/files/games/reflections    
2. Rush Hour http://www.puzzles.com/products/RushHour/RushHourApp.htm   
3. Sokoban  http://home.zonnet.nl/m.fritschy/kindertent/sokoban/game.html  
4. Tangram  http://www.puzzlechoice.com/pc/Tangramx.html  
5. Lingo   http://www.fmf.nl/~siep/lingo.html 
6. Mastermind   http://www.arkorum.be/ark/patrick/mastermind.htm 
7. Woordkraker http://www.arkorum.be/ark/patrick/woordkraker.html  
8. Het magisch vierkant http://www.arkorum.be/ark/patrick/magischVierkant.html   
9. Cantiamus  http://www.arkorum.be/ark/patrick/cantiamus.html  
10. Sudoku http://www.soduko.org/sudoku-play-online.php  
11. 4 op 1 rij  http://www2.studio100.be/Bigbetsy/Speelhut/VierOpEenRij1.asp  
12. Rotations  http://media.ebaumsworld.com/swf/rotation.swf  
13. Telescoop Spel  http://www.dyson.co.uk/game/playgame.asp  
14. Reversi http://www.checkers.ws/board_games/reversi_games/reversi/reversi_online.htm   
15. Blueprint http://www.teagames.com/games/blueprint/play.php   
16. Cubilus  http://www.arkorum.be/portaal/ict-lln/spel/cubilus.swf  
17. Find the Bug http://play.dschini.org/findtheart/game.php   
18. ClickDragType http://arkorum.be/portaal/ict-lln/spel/CDT2.swf   
19. Luciferpuzzels  http://arkorum.be/portaal/ict-lln/spel/mine.swf 
20. Silversphere http://arkorum.be/portaal/ict-lln/spel/silversphere.html   

PORTAALSITES VOOR LEERLINGEN

Alfrinkschool http://www.alfrinkschool.nl/software.htm
Encyclopedoe http://www.encyclopedoe.nl
Jeugdbieb http://www.jeugdbieb.nl/rubriek.php?rID=47
Kids.Start http://kids.start.be
Kinderlinks http://www.kinderlinks.net
Kinderpagina http://kinder.startpagina.nl
Kinderplezier http://www.kinderplezier.com
Kindersites.2start http://kindersites.2start.be/
Kinderspelletjes http://www.kinderspelletjes.be
Surfsleutel http://educatief.surfsleutel.nl/index.htm
Z-smartkid http://www.aboutbelgium.net/subpaginas/z-smartkid.html

Steden in België http://www.arkorum.be/ark/patrick/belgieSteden.html 

Jaarplanning

 

Vrijdag 13 mei 2011
4de leerjaar: Bloxorz
Vrijdag 18 februari 2011
3de leerjaar

 

Vrijdag 11 februari 2011

3de leerjaar

1. Huisjes draaien
2. De zwarte kat

1ste leerjaar

1. Plofsommen 1
2. Plofsommen 2
 

 

Onze partners

   Klik op het logo om naar de site van deze partner te gaan.

 

 

Doordat we het schoolgebouw delen in de Seringenstraat werken we natuurlijk nauw samen met de Vrije KleuterschoolVrije Kleuterschool.  We hebben trouwens overkoepelend dezelfde ouderraadvoor beide scholen. 

Voor de zorg wordt samengewerkt met het startpaginavan Roeselare.
 
Alle onderwijs in
valt onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Gemeenschap.
Als vrije Katholieke school horen we tot het
, het Vlaams Verbond van Katholiek Basisonderwijs dat ons pedagogische en administratieve ondersteuning geeft.

Onze school maakt ook deel uit van de scholengemeenschap Arkorum.  Alle scholen van ARKORUM hebben ook hetzelfde schoolbestuur. De scholengemeenschap heeft enkele overkoepelende diensten, o.a. een pastorale dienst. 
Onze scholengemeenschap van het basisonderwijs werkt nauw samen met de scholengroep  StMichiel_logo_PMS
 van het secundair onderwijs.
 
We zijn een MOS
-school (Milieuzorg Op School) en proberen onze leerlingen een milieuvriendelijke leefhouding bij te brengen.

Deze site kwam tot stand in samenwerking met site4school (in de persoon van onze eigen ict-coördinator), waarvoor we hem van harte danken.

 

Onze schoolbrochure

De schoolbrochure met onze schoolvisie, algemene informatie en schoolreglement kan u HIER openen.
Voor de lijst met de schoolprijzen van dit schooljaar klikt u HIER.

Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen een afgedrukt exemplaar. We proberen het schoolreglement up-to-date te houden. Elke wijziging in de loop van de schoolloopbaan wordt expliciet meegedeeld.

Inhoud syndiceren